Καταστατικό

Αριθμός Μητρώου: 1776
Αριθμός Απόφασης: 775 / 2001

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

‘Aρθρο 1. ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ

1.1. Συστήνεται εταιρία με την επωνυμία Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε άτομα, οικογένειες και ευρύτερα Συστήματα και σε συντομογραφία Ε.Συ.Θε.Π.Α.Σ.

Σε περίπτωση συναλλαγών ή σχέσεων της εταιρίας με αλλοδαπά πρόσωπα ή όπου τυχών γίνει χρήση ξένης γλώσσας η ως άνω επωνυμία θα χρησιμοποιηθεί ως εξής: «Society for Systems Therapy and Intervention in individuals, families and larger systems».

1.2 Η έδρα της Ε.Συ.Θε.Π.Α.Σ. θα είναι Κορυτσάς 17, Κοντόπευκο Αγία Παρασκευή, Αθήνα 15343. Ταυτόχρονα ιδρύεται Υποκατάστημα (Παράρτημα) της Ε.Συ.Θε.Π.Α.Σ.στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η διεύθυνση των γραφείων του Υποκαταστήματος (Παραρτήματος) είναι Αναστασίου Κουρεντή 6, 71305, Ηράκλειο Κρήτης.

‘Aρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ

Η Εταιρία σκοπούς έχει:

2.1. Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιεί το κοινό και τους ειδικούς στο αντικείμενο της ψυχικής υγείας για τη γενικότερη συνεισφορά της συστημικής προσέγγισης στην θεραπεία των ατόμων, του ζευγαριού, της οικογένειας και των ομάδων που περιλαμβάνουν ιδρύματα, επιχειρήσεις και κοινότητα, τόσο στην πρόληψη όσο και στην θεραπεία των πιο πάνω συστημάτων.

2.2. Να συνεργάζεται με την Ελληνική πολιτεία με συναφείς εταιρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Ευρωπαϊκούς και Διεθνής Φορείς της συστημικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία και γενικότερα σε όλα τα είδη συστημικής θεραπείας, στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση κανονισμών οι οποίοι προωθούν τη συστημική θεραπεία και το ρόλο της στην προστασία και τη διατήρηση της ψυχικής υγείας.

2.3. Να προωθεί την υψηλού επιπέδου άσκηση του επαγγέλματος της συστημικής θεραπείας ανθρωπίνων συστημάτων.

2.4. Να προάγει την Συστημική εκπαίδευση στην θεραπεία ανθρωπίνων συστημάτων.

2.5. Να προάγει την έρευνα στο χώρο της συστημικής σκέψης.

Να προωθεί ένα κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας.

2.7. Να προάγει τη νόμιμη και επαγγελματική κατοχύρωση της Συστημικής Ψυχοθεραπείας.

2.8. Να προωθεί στενές σχέσεις και συνεργασία μεταξύ των μελών.

2.9. Η εκπαίδευση Ψυχιάτρων, Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών και άλλων επιστημόνων που ασχολούνται και εμπλέκονται στη συστημική (ψυχο)θεραπεία οικογένειας καθώς και σε άλλες συστημικές θεραπείες.

2.10. Η συνεργασία και συμμετοχή στην Ελληνική Εταιρία Συστημάτων, στην Ευρωπαϊκή Εταιρία Θεραπείας Οικογένειας, όπως και στις συναφείς εταιρίες και οργανισμούς σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο.

2.11. Η προώθηση της συνεργασίας με άλλες συναφείς εταιρίες, καθώς και με όσους εργάζονται ερευνητικά, συμβουλευτικά ή θεραπευτικά με την συστημική μεθοδολογία.

2.12. Να αναλαμβάνει να υλοποιήσει χρηματοδοτούμενα προγράμματα από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

‘Aρθρο 3. ΜΕΣΑ

Η Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας με έδρα την Αθήνα θα επιδιώκει τους σκοπούς του άρθρου τούτου :

3.1. Να προωθεί την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών της και να βοηθά τα μέλη της στις δραστηριότητες τους παρέχοντας τους χρήσιμες πληροφορίες.

3.2. Να εκπροσωπεί τα μέλη της σε εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς

3.3. Να υποβάλει προτάσεις για χρηματοδότηση και υλοποίηση προγραμμάτων συστημικής θεραπείας.

3.4. Να προσφέρει συντονιστικές δραστηριότητες στην έρευνα, στην εκπαίδευση και στην πρακτική της συστημικής (ψυχο)θεραπείας ανθρωπίνων συστημάτων.

3.5 Να καθορίζει τα ειδικά κριτήρια για την εκπαίδευση στη συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία.

3.6. Να καθορίζει τα επαγγελματικά κριτήρια της άσκησης του επαγγέλματος του συστημικού ψυχοθεραπευτή.

3.7. Να καθορίζει κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας για την άσκηση της συστημικής (ψυχο)θεραπείας ανθρωπίνων συστημάτων.

3.8. Να οργανώνει ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια πάνω σε θέματα συστημικής (ψυχο-) θεραπείας ανθρωπίνων συστημάτων.

3.9. Να προβαίνει σε επιστημονικές εκδόσεις.

3.10. Να οργανώνει και να υλοποιεί εκπαίδευση στη συστημική θεραπεία και παρέμβαση σε ανθρώπινα συστήματα.

3.11. Να συνεργάζεται με την Ελληνική πολιτεία, συναφείς εταιρίες της Ευρωπαϊκής Άνωσης και Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Φορείς και Οργανισμούς στη διαμόρφωση και εφαρμογή αποφάσεων και κανονισμών που προωθούν την ψυχοθεραπευτική πρακτική και το ρόλο που παίζει η ψυχοθεραπεία στην προστασία της ψυχικής υγείας.

3.12. Να εφαρμόζει οποιαδήποτε νόμιμη πράξη που στοχεύει στην υλοποίηση των αντικειμενικών στόχων όπως αυτοί περιγράφονται στο Άρθρο 2.

3.13 Να συγκροτεί ομάδες εργασίας, εισηγητικές επιτροπές μελετών, τεχνικές επιτροπές.

‘Aρθρο 4. ΜΕΛΗ

Η Εταιρία συγκροτείται από μέλη, τακτικά και δόκιμα:

4.1. Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν Έλληνες της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Ελληνικά νομικά πρόσωπα (Ελληνικές εταιρίες και ομοσπονδίες) τα οποία έχουν νόμιμα συσταθεί και αποτελούνται από συστημικούς ψυχοθεραπευτές εφ’όσο:
A. Έχουν Εκπαίδευση στη Συστημική Θεραπεία και αποτελούνται από :
Α.1. Συστημικούς Θεραπευτές οι οποίοι έχουν άδεια επαγγέλματος ψυχίατρου, ψυχολόγου, γιατρού, κοινωνικού λειτουργού και νοσηλευτή.
Α.2. Συστημικούς Συμβούλους οι οποίοι είναι επιστήμονες ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
Β. Είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικογενειακής Θεραπείας (European Family therapy Association E.F.T.A).

4.2. Κάθε μέλος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οφείλει να αποδέχεται τους σκοπούς της Εταιρίας, όπως αυτοί αναπτύσσονται στο άρθρο 2 του παρόντος.

4.3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου τιμής ένεκεν, διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο των ειδικών της ψυχικής υγείας και των άλλων επιστημών, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη γενικότερη συνεισφορά της συστημικής προσέγγισης στην ψυχοθεραπεία και στην εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται ενεργά για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρίας. Τα μέλη αυτά έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.

4.4. Δόκιμα μέλη εγγράφονται οι εκπαιδευόμενοι στη Συστημική Θεραπεία και οι συστημικοί θεραπευτές που δεν πληρούν τα κριτήρια να γίνουν τακτικά μέλη. Τα μέλη αυτά συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, χωρίς το δικαίωμα να εκλέγονται.

‘Aρθρο 5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Για να γίνει κάποιος μέλος (τακτικό ή δόκιμο) της Εταιρίας πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας

Η αίτηση συνοδεύεται κατά περίπτωση κριτηρίου επιλογής:

(α) είτε έχει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση σπουδών από υπεύθυνο φορέα, που παρέχει εκπαίδευση στη Συστημική Θεραπεία με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικογενειακής Θεραπείας (European Family therapy Association E.F.T.A.) ή της αντίστοιχης Ελληνικής Ομοσπονδίας

(β) είτε από την κάρτα μέλους ή άλλες αποδείξεις ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οικογενειακής Θεραπείας (European Family Therepy Association – E.F.T.A.).

5.1. Τα υποψήφια μέλη προτείνονται από 2 άλλα μέλη της Εταιρείας.

5.2. Προκειμένου για υποψήφια μέλη νομικά πρόσωπα, η ιδιότητα του συστημικού θεραπευτή θα πρέπει να αφορά καθένα από τα μέλη του υποψήφιου νομικού προσώπου.

5.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα για την εγγραφή ή όχι του αιτούντος υποψήφιου μέλους εντός τριμήνου από τη λήψη της αίτησης με πλειοψηφία των παρόντων.

5.4. Για την ανακήρυξη επίτιμου μέλους της Εταιρίας πρέπει να υποβληθεί έγγραφη αίτηση πέντε (5) μελών του Δ.Σ. και να ληφθεί προς τούτο απόφαση της γενικής Συνέλευσης με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Στην Εταιρία ισχύει ο εκάστοτε κώδικας δεοντολογίας της E.F.T.A.

‘Aρθρο 6. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

6.A ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
6.A.1. Κάθε μέλος της Εταιρίας έχει το δικαίωμα μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποχωρεί οποτεδήποτε από την Εταιρία, αφού προηγουμένως εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις μέχρι τη λήξη της περιόδου.

6.Α.2. Η δήλωση αποχώρησης πρέπει αν γνωστοποιείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Το μέλος θεωρείται ότι αποχωρεί μετά τρίμηνο από την υποβολή της παραίτησης του.

6.Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να διαγράφει κάθε μέλος το οποίο:

6.Β.1. Καθυστερεί την εισφορά του πέραν του ενός έτους.

6.Β.2. Το μέλος που διαγράφηκε για το λόγο αυτό θα μπορεί να επανέλθει ελεύθερα μετά από αίτησή του, εφόσον εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό.

6.Β.3. Μέλος το οποίο ενεργεί κατά τρόπο ο οποίος βλάπτει τα συμφέροντα της Εταιρίας Συστημικής Θεραπείας Κρήτης ή άλλων μελών ή δεν πληρεί πλέον τα κριτήρια της Εταιρίας Συστημικής Θεραπείας Κρήτης και γενικά δεν τηρεί τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του:
α. γραπτή επίπληξη (ή σύσταση)
β. προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο
γ. διαγραφή
Οι ποινές επιβάλλονται με πρόταση της Επιτροπής Μελών του Δ.Σ. λαμβανομένης κατά την πλειοψηφία και απόφαση του Δ.Σ. πλήρως αιτιολογημένη και ληφθείσα με πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. παρισταμένων με την αυξημένη απαρτία του όλου αριθμού των μελών του.

6.Β.4. Σε περίπτωση ισοψηφίας των μελών του Δ.Σ. για τη διαγραφή ή όχι αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Το μέλος το οποίο παύεται σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο μπορεί να προσφύγει ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ζητώντας την ακύρωση ή τροποποίηση της απόφασης του Δ.Σ.

6.Β.5. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων.

6.Β.6. Το μέλος το οποίο διαγράφηκε για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να επανεγγραφεί.

6.Β.7. Αντίγραφο της απόφασης του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. κοινοποιείται στο διαγραφόμενο μέλος εντός 20 ημερών από την λήψη της σχετικής απόφασης.

‘Aρθρο 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Εταιρείας υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

7.1 Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, να εκλέγουν τα όργανα της Εταιρείας και να εκλέγονται σε αυτά εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσοι είναι μέλη της Εταιρείας ένα τουλάχιστον χρόνο πριν τις εκλογές.

7.2 Τα τακτικά μέλη της Εταιρείας έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να καταβάλουν μέσα στις κανονικές προθεσμίες τις εισφορές του και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού.

‘Aρθρο 8. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

8.1 Οι πόροι της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί πόροι είναι οι ετήσιες συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής. Το ύψος των ετήσιων συνδρομών και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρείας.

8.2 Έκτακτους πόρους αποτελούν:
α) Προσφορές, δωρεές, ευεργετήματα, κληροδοσίες.
Β) Εισπράξεις από διοργανώσεις διαφόρων εκδηλώσεων (σεμινάρια κ.λ.π.) και υπηρεσιών τις οποίες διοργανώνει το Δ.Σ. της Εταιρείας.

8.3 Οι ετήσιες συνδρομές καταβάλλονται πριν την 1η Μαρτίου κάθε χρονιάς.

8.4 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να εγκρίνει τριμηνιαία πληρωμή συνδρομών.

8.5 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ένα μέλος μπορεί να ζητήσει τη πληρωμή της συνδρομής για μια συγκεκριμένη χρονιά να αναβληθεί ή να απαλειφθεί μερικά ή ολικά. Τέτοια αιτήματα κατατίθενται εγγράφως και έγκαιρα στον Ταμεία του Δ.Σ. και συνοδεύονται από αιτιολογικό του αιτήματος καθώς και από οικονομική δήλωση. Το δικαίωμα της απόφασης για αποδοχή του αιτήματος ανήκει στο Δ.Σ.

8.6 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από πρόταση του Δ.Σ. είναι δυνατό να αυξάνεται ή να μειώνεται το ποσό της εγγραφής και εισφοράς.

8.7 Μέλος το οποίο καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής πέραν των έξι (6) μηνών χωρίς έγκριση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να χάσει την ιδιότητα του μέλους σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος.

‘Aρθρο 9. ΟΡΓΑΝΑ

Η Ε.Θ.Ο.Π.Α.Σ έχει ως όργανα και επιτροπές λειτουργίας:

 1. Όργανα:
  την Γενική Συνέλευση (ΓΣ)
  το Διοικητικό Συνβούλιο (ΔΣ)
  την Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)
 2. Επιτροπές
  την Επιστημονική Επιτροπή
  την Εκπαιδευτική Επιτροπή
  την Επιτροπή Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
  Ειδικές Επιτροπές

‘Aρθρο 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Όργανα της Εταιρείας αποτελούν η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο.

10.1 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται από το Νόμο ή από το Καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Διακρίνεται σε Α. Τακτική και Β. Έκτακτη.

10.2.Α Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο μέσα στον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους και συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία κοινοποιείται προς τα μέλη δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη Συνέλευση, η οποία συνέρχεται σε τόπο ο οποίος αποφασίζεται από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Η πρώτη Γ.Σ. θα λάβει χώρα στην Αθηνά.

10.2.Α.1 Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των μελών περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής θέματα:

α) ο καθορισμός των δραστηριοτήτων, οι οποίες αποτελούν κάθε φορά το αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας σύμφωνα με τον σκοπό της, όπως περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο του παρόντος.

β) η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) η εκλογή των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

δ) ο προσδιορισμός των τακτικών και εκτάκτων οικονομικών εισφορών των μελών, προκειμένου να επιτυγχάνεται αδιάκοπα η ομαλή λειτουργία της εταιρείας και η επιτυχία των στόχων της.

ε) η έγκριση του ετήσιου ισολογισμού των εσόδων και των δαπανών της εταιρείας στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους και του προβλεπόμενου ύψους δαπανών λειτουργίας της εταιρείας για κάθε επόμενο έτος.

στ) η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού.

ζ) η απόφαση για τη διαγραφή εταίρων

η) η απόφαση για τη διάλυση της Εταιρείας.

10.2.Α.2. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση θα τηρείται Βιβλίο Πρακτικών.

10.2.Α.3 Κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η ψηφοφορία δια επιστολής στην οποία θα χορηγείται προς τούτο η εντολή να ψηφίζει.

10.3.Β.1. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται όταν αποφασίζει το Δ.Σ. ή το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Εταιρίας.

10.3.Β.2. Ειδοποίηση για τον τόπο και το χρόνο εκτάκτων Γ.Σ. πρέπει να στέλνεται σε όλα τα μέλη με μέριμνα του Δ.Σ., τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την συνέλευση.

10.4. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών της. Αν η απαρτία δεν επιτευχθεί στην πρώτη συνεδρίαση αυτή επαναλαμβάνεται σε επτά (7) ημέρες χωρίς προηγούμενη πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. είναι σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών που είναι παρόντα.

10.5. Προτάσεις των μελών για θέματα που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της Γ.Σ. πρέπει να απευθύνονται εγγράφως προς τον Γραμματέα του Δ.Σ. δύο μήνες πριν από την Γ.Σ. Διορθώσεις και προσθήκες στις προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί δίνονται εγγράφως στον Γραμματέα ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν από τη Γ.Σ.

‘Aρθρο 11

11.1. Η Γ.Σ συγκαλείται με απόφαση της Δ.Σ και επιμέλεια και ευθύνη του Προέδρου του με έγγραφη πρόσκληση των μελών απευθυνόμενη από δύο (2) μήνες. Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τα θέματα που θα συζητηθούν, η ημέρα και η ώρα που θα συγκληθεί η Συνέλευση.

11.2. Στην περίπτωση έκτακτης Γ.Σ. η ανωτέρω ημερομηνία συντέμνεται στις 10 ημέρες.

‘Aρθρο 12. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

12.1. Οι εργασίας της Γ.Σ διευθύνονται από το Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τα δύο μέλη που εκλέγονται από την ίδια Γ.Σ. με ονομαστική ψηφοφορία και απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

12.2. Προκειμένου να γίνουν εκλογές για Δ.Σ. ή Ε.Ε, η Γ.Σ. εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία δεν επιτρέπεται να μετέχουν υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.

12.3. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της και διενεργεί τις εκλογές. Προς τούτο συντάσσει το πρακτικό της εκλογής, εκδικάζει τελεσίδικα τις ενστάσεις που υποβάλλονται και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Δ.Σ. και την Ε.Ε.

12.4. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο καταστατικό

12.5. Εξαιρετικά

α) για τη λήψη αποφάσεως για τη διάλυση της Εταιρείας ή για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ½ των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 3/5.

β) για τη λήψη πειθαρχικών μέτρων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.

‘Aρθρο 13. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Εταιρεία διοικείται από (5)μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται επί τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση σε μυστική ψηφπφπρία

13.1. Μέλος του Δ.Σ μπορεί να εκλεγεί οποιοσδήποτε μέλος της Εταιρείας έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα – μέλη της Εταιρείας, αυτά μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. και να εκπροσωπούνται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο τους ή από ειδικό προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργίας τους.

13.2. Προς αντικατάσταση μελών του Δ.Σ., τα οποία παραιτούνται, απουσιάζουν αδικαιολογήτως σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις ή αποβιώσουν, τοποθετούνται μέλη από την σειρά των επιλαχόντων κατά τις αρχαιρεσίες

13.3. Το ψηφοδέλτιο είναι χωριστό για τον πρόεδρο, για τα μέλη του Δ.Σ. και την Ε.Ε. Οι υποψήφιοι αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά.

13.4. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας ως εξής : ο πρώτος (ένας) για Πρόεδρος, οι τέσσερις (4) πρώτοι για Δ.Σ., οι τρεις (3) πρώτοι για την Ε.Ε.. Οι δε υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες.

13.5. Η σταυροδότηση των υποψηφίων επιτρέπεται για Πρόεδρο ως ένα σταυρό, για το Δ.Σ. το πολύ μέχρι 4 σταυρούς, για την Ε.Ε. το πολύ μέχρι τρεις σταυρούς.
Αν υπάρχει ισοψηφία στις αρχαιρεσίες, διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή. Αυτός που κληρώνεται θεωρείται ως εκλεγείς ή λαμβάνει τη σειρά του επιλαχόντος μέλους του Δ.Σ. / Ε.Ε. ή τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ εκλεγέντων μελών. Τα μέλη του Δ.Σ. δυνατόν να είναι και μέλη επιτροπών. Κάθε μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάζει από την έδρα του Σωματείου ή θα κωλύεται για περίοδο άνω των τριάντα (30) ημερών, οφείλει να ενημερώσει το Δ.Σ.

13.6. Ο πρόεδρος εκλέγεται με χωριστή ψηφοφορία και πρέπει να συγκεντρώνει το 50% τουλάχιστον των ψήφων. Εάν στην πρώτη ψηφοφορία κανείς δεν συγκεντρώνει το 50% των ψήφων τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων επικρατέστερων. Δικαίωμα εκλογής προέδρου έχουν τα μέλη του έχουν προσφέρει τα μέλη που έχουν προσφέρει σοβαρό επιστημονικό έργο διεθνούς απήχησης.

‘Aρθρο 14

Το Δ.Σ. του Ε.Συ.Θε.Π.Α.Σ. συγκαλείται στην πρώτη, μετά από αρχαιρεσίες, συνεδρίαση του από τον Πρόεδρο που πλειοψήφησε και εντός δεκαπέντε (15) το πολύ ημερών από την εκλογή του. Εκλέγει δε με μυστική ψηφοφορία Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

Αν και η προαναφερόμενη προθεσμία παρήλθε άπρακτη, είτε επειδή αμέλησε ο Πρόεδρος που πλειοψήφησε, είτε επειδή δεν επετεύχθη απαρτία στο Δ.Σ που μόλις εξελέγη, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής συγκαλεί υποχρεωτικώς το Δ.Σ. εντός πέντε (5) το αργότερο ημερών από της εκπνοής του δεκαπενθημέρου, καλεί δε τα πρώτα έξι επιλαχόντα μέλη για να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο της έλλειψης απαρτίας. Αν ούτε ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής συμμορφωθεί με το καταστατικό τότε, εντός τριών (3) ημερών από της εκπνοής του πενθημέρου, κάθε μέλος του Δ.Σ. που εξελέγη, έχει δικαίωμα να συγκαλέσει σε συνεδρίαση το Δ.Σ. προσκαλώντας παραλλήλως και τα πρώτα έξι επιλαχόντα μέλη για κάθε ενδεχόμενο. Οι προαναφερόμενες προσκλήσεις γίνονται εγγράφως.

Ενώπιον του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής, προ των αρχαιρεσιών, υποβάλλονται οι παραιτήσεις των μελών του απερχόμενου Δ.Σ. και παραδίνονται τα πρακτικά της Ε.Θ.Ο.Π.Α.Σ. (σφραγίδες, μητρώα κλπ.), αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης. Τα παραστατικά φυλάει με ευθύνη του μέχρι της συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ., στο οποίο και τα παραδίδει, ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής. Κατά την παράδοση συντάσσεται το σχετικό πρακτικό.

‘Aρθρο 15. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

15.1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα και άτακτα όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία (3) μέλη του Δ.Σ. με έγγραφη αίτηση στην οποία θα αναφέρουν και τα θέματα που θα συζητηθούν.

15.2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα όταν παρευρίσκονται 5 μέλη. Η απαρτία κρίνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει μία ψήφο.

15.3. Για θέματα ιδιαίτερης σημασίας απαιτείται η παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Ως θέματα ιδιαίτερης σημασίας κρίνονται εκείνα υπέρ των οποίων ψηφίζουν 6 μέλη.

15.4. Η ημερησία διάταξη συντάσσεται με φροντίδα και ευθύνη του Προέδρου, από τον Γενικό Γραμματέα και αναγράφονται με τη σειρά τα προς συζήτηση θέματα.

15.5. Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πρόεδρο να τεθεί στην ημερησία διάταξη θέμα προς συζήτηση. Εάν ο Πρόεδρος αρνηθεί, τότε αποφασίζει το Δ.Σ. με πλειοψηφία των παρευρισκομένων.

‘Aρθρο 16. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

16.1. Το Δ.Σ. ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για θέματα που αφορούν την Εταιρεία:
Διαχειρίζεται τους πόρους της Εταιρίας
Κάνει απολογισμό της δράσης.
Υποβάλλει τον Προϋπολογισμό για έγκριση στη Γ.Σ.
Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.
Αποφασίζει επί των αιτήσεων εισδοχής νέων μελών σύμφωνα με τα κριτήρια μέλους τα οποία περιγράφονται στο παρόν καταστατικό.

16.2. Για την εξέταση των αιτήσεων εισδοχής νέων μελών και την επιβολή πειθαρχικών ποινών, συνιστά από τα μέλη του 3μελή επιτροπή μελών η οποία εξετάζει τα θέματα που απευθύνονται προς αυτήν από το Δ.Σ. και εισηγείται προς το Δ.Σ. με απλή πλειοψηφία.

16.3. Τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται από τους πόρους της Εταιρείας.

16.4. Το Δ.Σ. αποφασίζει τις αναγκαίες δαπάνες του Σωματείου και γενικώς για την διαχείριση των πόρων και κεφαλαίων του
Ειδικότερα, για δαπάνη μεγαλύτερη του 1.500.000 δρχ ή για εκποίηση ακίνητου περιουσιακού στοιχείου του Σωματείου απαιτείται, προηγουμένως, έγκριση της Γενικής Συνέλευσης με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. Συντάσσει, κάθε έτος, τον προϋπολογισμό δαπανών, τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε και τον απολογισμό του, τα οποία και ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση.

‘Aρθρο 17. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

17.1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Εταιρεία γενικά και ιδιαίτερα στις δικαστικές, διοικητικές και δημόσιες αρχές για κάθε θέμα.

17.2. Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων και για την γνωστοποίηση των ενεργειών του στο Δ.Σ.

17.3. Υπογράφει με τον Γραμματέα κάθε έγγραφο της Εταιρείας και φροντίζει γενικά για την ανάπτυξη και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας.

17.4. Συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καθώς επίσης και το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις και διευθύνει τις συζητήσεις.

‘Aρθρο 18. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες τις αρμοδιότητες που δίνει το καταστατικό στον Πρόεδρο.

‘Aρθρο 19. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

19.1. Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει το γραφείο, φυλάσσει το αρχείο, τη σφραγίδα και τηρεί τα βιβλία της Εταιρείας, δηλαδή:
α. Μητρώο μελών
β. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων και
γ. Πρακτικά Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων.

19.2. Συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τα μέλη της Εταιρίας και του Δ.Σ. σε συνέλευση ή συνεδρίαση. Σε περίπτωση που ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται το Δ.Σ. ορίζει αντικαταστάτη του.

‘Aρθρο 20. Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη της τήρησης των λογιστικών βιβλίων της Εταιρείας και λογοδοτεί στο Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και τις αναγκαίες πληρωμές, μετά από εντάλματα, τα οποία είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει, αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. εκτός Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Για την ανάληψη χρηματικού ποσού από το Ταμιευτήριο ή Τράπεζα απαιτείται απαραίτητα και η προσυπογραφή του Προέδρου. Ο Ταμίας θα πρέπει να διατηρεί ένα ποσό μέχρι 100.000 δρχ για τις τρέχουσες ανάγκες της Εταιρείας.

‘Aρθρο 21. ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντικαθίσταται, με απόφαση του.
Τέτοια αντικατάσταση μπορεί να γίνει για τρεις το πολύ συμβούλους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα, σε περίπτωση παραβάσεων, να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές στα μέλη του:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Προσωρινή διαγραφή μέχρι έξι (6) μήνες.
γ) Οριστική διαγραφή.
Καμία ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση για απολογία.

‘Aρθρο 22. Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά. Εκλέγεται στη Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου, για ετήσια θητεία με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του διοικητικού συμβουλίου και υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο ή αν τούτο ζητηθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Επίσης, η Ελεγκτική Επιτροπή επιβλέπει για την σωστή εφαρμογή και τήρηση του καταστατικού και των νόμων, καθώς και έχει και πειθαρχικές αρμοδιότητες. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, για το επόμενο διοικητικό συμβούλιο ή για την ακολουθούσα Εφορευτική Επιτροπή.

‘Aρθρο 23. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να συσταθούν επιτροπές με αντικείμενο την επίτευξη στόχων της Εταιρείας.

Ο αριθμός των επιτροπών, το αντικείμενο, ο αριθμός των μελών τους και η διάρκεια της θητείας όπως και ο πιθανός τρόπος αποζημίωσης αποφασίζονται κυριαρχικά με την απόφαση της Γενική Συνέλευσης.

‘Aρθρο 24. ΕΝΤΥΠΑ

Τα τυχόν εκδιδόμενα από την Ε.Θ.Ο.Π.Α.Σ. έντυπα βρίσκονται υπό την εποπτεία του Δ.Σ., ποτ ορίζει και την Συντακτική Επιτροπή τους. Εκδίδονται δε πάντοτε στην επωνυμία του Σωματείου.

‘Aρθρο 25. ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ή τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση της Εταιρίας ενεργούνται κατόπιν αποφάσεως της Γενική Συνελεύσεως (σύμφωνα με το άρθρο 99 του Αστικού Κώδικα) η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του ½ τουλάχιστον των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών της.

Διάλυση της Εταιρείας γίνεται στην περίπτωση που τα μέλη μειωθούν σε λιγότερα των είκοσι (20).

‘Aρθρο 26. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

26.1. Η πρώτη μετά από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας Γενική Συνέλευση των μελών θα γίνει με ευθύνη του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου και αφού τηρηθούν όλες οι διαδικασίες που ορίζονται για σύγκληση τακτικής Γ.Σ. το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την έγκριση του παρόντος από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, με θέμα ημερησίας διατάξεως την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτική Επιτροπής.

‘Aρθρο 27

27.1. Η Εταιρεία έχει σφραγίδα κυκλική, περιγεγραμμένη μέσα σε πλαίσιο, ή οποία θα αναγράφει την επωνυμία της εταιρείας ολογράφως και συντομογραφικώς, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο της.

‘Aρθρο 28

Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα ρυθμίζεται από την Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά παραχώρηση αρμοδιότητας από τη Γενική Συνέλευση, αφού τηρηθούν οι ισχύοντες νόμοι.

‘Aρθρο 29

Κάθε ζημιά, η οποία δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ρυθμίζεται κατά διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή άλλων ειδικών νόμων περί Σωματείων.

‘Aρθρο 30

Το ανά χείρας καταστατικό αποτελούμενο από 30 άρθρα διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Συνέλευση στις 4 Μαρτίου 2001 .

Το Καταστατικό θα ισχύει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

A/A Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση
1 Αϊβαλιώτη Ελένη / Σκούφου Μετόχι 5 – Ηράκλειο
2 Βαλεργάκη Ελένη / Τρία Μοναστήρια – Ρέθυμνο
3 Βουλγαράκη Άννα / Ραδαμάνθους 30
4 Εφραίμογλου Φλώρα
5 Θεοδωράκη Κατερίνα / Ακαδημίας 95
6 Κοκκινάκος Γεώργιος / Σκαλτσούνη 14
7 Κουμάκη Ελευθερία
8 Λαμπράκη Μαρία / Λουκά Πετράκη 26
9 Λιοδάκη Αθηνά / Αχαιών 15
10 Μπατσαλιάς Κώστας / Ακαδημίας 95
11 Ντιγριντάκη Μαρία / Ν. Σκουλά 41 – Χανιά
12 Παπαδάκη Κατερίνα / Σφακίων 27
13 Παπαδάκη Μαρία / Λασιθίου 12
14 Παρίτσης Νικόλαος / Λασιθίου 28
14 Παρίτση Ειρήνη / Λασιθίου 28
15 Προκοπίου Αχχιλέας / Ν. Σκουλά 41 – Χανιά
16 Στρατίκη Λαμπρινή
17 Συμιακάκης Κώστας / Τρυφίτου 3
18 Τρίκας Παναγιώτης / Θες/νίκης 12
19 Τριλίβα Σοφία / Ετεάρχου 21 – Ρέθυμνο
20 Χρυσός Παναγιώτης / Ανδρεαδάκη 13

Shopping Cart